ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..