ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 59 ถึง 11 พ.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558
12 พ.ค. 59 ถึง 15 พ.ค. 59 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559
เนื่องจากวันที่13 พฤษภาคม 2559 คณะครูมีการประชุมเกี่ยวกับนโยบายทางการศึกษา จึงเลื่อนวันเปิดเตรียมการเป็น วันที่12 พฤษภาคม 2558 นักเรียน อ.1-ป.6 รับเงินค่าอุปกรณ์ วันที่14-15 พฤษภาคม 2559  เปิดเตรียมการนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เปิดเตรียมการทำความสะอาดห้องเรียน  นักเรียนใส่ชุดตามสบาย 
ชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่1/2559
ชุดนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด
09 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู 2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาดจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และพิธีไหว้ครู จึงขอให้นักเรียนสวมเื้อเหลืองและนำดอกไม้ธูปเทียนร่วมพิธีไหว้ครูด้วยนะคะ
เสื้อเหลือง
26 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
12 ก.ค. 59 ถึง 15 ก.ค. 59 สัปดาห์ห้องสมุด
15 ก.ค. 59 แห่เทียนจำนำพรรษา
ชุดผ้าไทย
25 ก.ค. 59 คาราวานผู้ปกครองและวันวิทยาศาสตร์น้อย
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทยแห่งชาติ
12 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติ
ผู้ปกครอง(แม่)ร่วมทำบุญตักบาตาร แต่งกายเสื้อสีฟ้า
เสื้อสีฟ้า
18 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
นักเรียน ป.1 - ป.6 ร่วมกิจกรรม
19 ส.ค. 59 ถึง 20 ส.ค. 59 ทัศนศึกษา (ป.4-ป.6)
ทัศนศึกษา จ.ชลบุรี ผู้ปกครองร่วมเดินทางคนละ 800 บาท
10 ก.ย. 59 กิจกรรมอาเซียน
นักเรียน ป.1- ป.6 ร่วมกิจกรรม
23 ก.ย. 59 ถึง 24 ก.ย. 59 กีฬาสีและกีฬาผู้ปกครองสัมพันธ์
ผู้ปกครอง อนุบาล - ป.6 ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย/หญิง ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง เปตองทีมผสม
04 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
10 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบ
11 ต.ค. 59 ถึง 24 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่1/2559
24 ต.ค. 59 เปิดเตรียมการ
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่2/2559
19 พ.ย. 59 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ผู้ปกครองอนุบาล-ประถม ทุกคนควรเข้าร่วมประชุม
24 ธ.ค. 59 วันภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้น ป.1-6 มาร่วมกิจกรรม
30 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันสิ้นปี
14 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ 2560
04 ก.พ. 60 นักเรียน ป.6 สอบ O-NET
01 มี.ค. 60 การทดสอบด้วยข้อสอบกลาง(LAS) ชั้นป.2 และ ป.5
02 มี.ค. 60 การทดสอบด้วยข้อสอบกลาง ป.4
08 มี.ค. 60 สอบ NT ป.3
13 พ.ค. 60 ถึง 15 พ.ค. 60 เปิดเตรียมการภาคเรียนที่1/2560
ชุดลำลองสุภาพ
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่1/2560
03 มิ.ย. 60 เปิดบ้าน...วานบอกต่อ ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1/2560