ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด

โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด เดิมสร้างขึ้นในพื้นที่ของสำนักสงฆ์บ้านหนองห้วยฝาด มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ โดยอาศัยแรงงานจากผู้ที่ค้างเงินค่าประถมศึกษา หรือเรียกว่า เงินศึกษาพลี ได้ปลูกเป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียวมุงหลังคาจากไม่มีฝา

เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เมื่อ พ.. 2483 นายภิญโญ เหี้ยมหาญ

เป็นครูใหญ่ นายเฟือง เผือกผ่องเป็นครูใหญ่ต่อจากนายภิญโญ เหี้ยมหาญ

ปี พ.. 2495 ทางราชการได้ย้ายนายเติม มั่นหมาย มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เนื่องจาก

นายเฟือง เผือกผ่อง ถึงแก่กรรม

ต่อมาอาคารหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว นายเติมจึงได้ขออนุญาตทางราชการอพยพนักเรียน

ทั้งหมดไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนปากแพรก และปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านชักชวนกันเลื่อยไม้ ตัดเสา และได้แจ้ง

ไปยังอำเภอบางสะพาน ซึ่งทางอำเภอได้รับพิจารณาจ่ายเงิน ก... ให้จำนวน 3,000 บาท เป็นค่าไม้และสังกะสี

ต่อมานายเขียน ศรีขวัญ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบ จึงได้ย้ายโดยมีนายน้อย สุนทรโอวาท บริจาคเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ อยู่ติดถนนและทางรถไฟ ปลูกสร้างอาคารหลังที่สอง เมื่อปี พ.. 2498 โดยอาศัยแรงงานจากประชาชนและย้ายกลับมาเรียนในปีเดียวกัน

ปี พ.. 2522 ทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าอาคารหลังเดิมชำรุดมาก จึงได้จัดสรรงบประมาณ

66,000บาท เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แปลนแบบ 002 4 ห้องเรียน เปิดใช้ในเดือนพฤศจิกายน

ปีเดียวกัน อาคารหลังเก่ารื้อทำโรงอาหาร

ปี พ.. 2522 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 8 ห้องเรียน

โดยนายเติมได้ย้ายมาอยู่ติดสำนักสงฆ์ถ้ำเขาลักษณ์จันทน์ มีเนื้อที่ 20 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา

อาคารเรียนใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท เปิดใช้เดือนพฤศจิกายน 2522

ปี พ.. 2523 ได้งบประมาณจัดสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ ราคาประมาณ 73,000 บาท

พร้อมส้วมแบบองค์การจำนวน 1 หลัง 5 ที่ ในปีเดียวกันได้รับงบประมาณจัดสร้างถังน้ำฝนแบบ

. 33 1 ชุด 5 ลูก งบประมาณ 15,000 บาท

ปี พ.. 2525 นายเติม มั่นหมาย เกษียณอายุราชการ นายสมเกียรติ เชื้อชะเอม ย้ายมา

ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อ 26 สิงหาคม 2525

ปี พ.. 2530 นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทน นายสมเกียรติ เชื้อชะเอม

ปี พ.. 2531 นายสถิตย์ ภะวังคะนันท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายสุวัฒน์ ตรีหัตถ์

ปี พ.. 2533 นายศักดิ์เดช แก้วน้อย ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายสถิตย์ ภะวังคะนันท์

16 พฤษภาคม 2537 นายจตุรานน เกิดพร้อม ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายศักดิ์เดช แก้วน้อย

ปี พ.. 2541 นายจตุรานน เกิดพร้อม ได้ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

.. 2542 โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของ สปอ. บางสะพานน้อย

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กของ สปจ. ประจวบคีรีขันธ์

.. 2543 นางสุปัญญา เกิดพร้อม ได้รับโล่อนุบาลโล่ทองของ สปจ. ประจวบคีรีขันธ์

และโล่โครงการครูดีศรีบางสะพานน้อย ของ สปอ. บางสะพานน้อย

.. 2544 นางศิริลักษณ์ พิลาวุฒิ ได้รับโล่โครงการครูดีศรีบางสะพานน้อย ของ

สปอ. บางสะพานน้อย

.. 2545 นายจตุรานน เกิดพร้อมและนางสุปัญญา เกิดพร้อม ได้รับรางวัลครูดีศรีคุรุสภา

จากศึกษาธิการอำเภอบางสะพานน้อย

.. 2545 นายจตุรานน เกิดพร้อม อาจารย์ใหญ่ ได้รับรางวัลผู้สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมของโครงการอนุบาลโล่ทองของสปจ. ประจวบคีรีขันธ์

.. 2545 นายจตุรานน เกิพร้อม ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

.. 2547 วันที่ 16, 19-20 กรกฏาคม โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานจากสำนักงาน

รับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

.. 2547 ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ดาวเทียมและโทรทัศน์ตามโครงการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียมของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

.. 2547 เริ่มดำเนินการสร้างห้องสมุดขนาด 8 X 12 เมตร พื้นที่ 96 ตารางเมตร

.. 2548 ปรับปรุงห้องสมุดที่ก่อสร้างไว้เพิ่มเติมในการเทพื้น จัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติม 1 คน ตำแหน่งครูอนุบาลเพราะเปิดขยายชั้นเตรียมอนุบาล โดยใช้งบประมาณในการจัดหาของโรงเรียน โรงเรียน

ได้รับรางวัลระดับเงินตามโครงการประกันคุณภาพภาษาไทย โรงเรียนดีเด่นการเรียนรู้สู่อาชีพของ

สพท.ปข.เขต 1 นายจตุรานน เกิดพร้อม ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยระดับดี ของชมรม

การศึกษาปฐมวัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฟุตบอลอนุบาลได้แชมป์กีฬา-กรีฑาอำเภอบางสะพานน้อย

ปี 2548 เด็กหญิงนพรัตน์ กลิ่นหอม ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่งหนังสือเด็กปฐมวัย

ปี 2548 เด็กหญิงเมตตา สิงห์รัว ชนะเลิศวิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 12 ปี ของ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.. 2549 โรงเรียนดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์ (สร้างเอง) เพื่อใช้ในการสอนและเก็บ

วัสดุอุปกรณ์ การดำเนินงานยังไม่แล้วเสร็จ

ปี พ.. 2549 โรงเรียนดำเนินการสร้างห้องสมุด จากการสนับสนุนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ 400,000 บาท

ปี พ.. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดห้องสมุดมีชีวิตระดับดีเด่น ของ สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.. 2549 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับทองจากการประเมินโครงการโรงเรียส่งเสริมสุขภาพและ

เด็กไทยทำได้ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.. 2549 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานผ่านการประเมินส้วมสาธารณะ ของโรงพยาบาล

บางสะพานน้อย

ปี พ.. 2549 นายจตุรานน เกิดพร้อม ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหาร ของ สพท.ปข. เขต 1

ปี พ.. 2549 โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ห้องที่ 2 การก่อสร้างอยู่ในระหว่างดำเนินการ (งบประมาณโรงเรียนจัดหา)

ปี พ.ศ. 2550 เด็กชายจตุรงค์ ทรายแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.ศ. 2550 เด็กหญิงเพชรพร องอาจ ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง

ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.ศ. 2550 เด็กชายปวริศร์ เฉลิมเกียรตินุกูลและเด็กชายชัชวาลย์ เกตุแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดแววนักวิทยาศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ สพท.ปข.เขต 1 ปี พ.ศ. 2550 เด็กหญิงวีรยา ชัยแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดความคิดสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.ศ. 2550 เด็กชายธีรัช เล่าปิวรรณและเด็กชายพีระพงษ์ เย็นทรวง ได้รับรางวัลชมเชย แววคณิตศาสตร์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของ สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.ศ. 2550 เด็กหญิงเพชรพร องอาจ ได้รับโล่รางวัล คนดีศรีประจวบ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2550 เด็กหญิงนัทธมน แดงแท้ ได้รับโล่รางวัล คนดีศรีประจวบ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2550 เด็กหญิงประภาพร เคียงวงษ์ ได้รับโล่รางวัล คนดีศรีประจวบ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2550 เด็กหญิงธันญลักษณ์ เม่นน้อย ได้รับโล่รางวัล คนดีศรีประจวบ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2550 เด็กชายอภิวัฒน์ แสงศิลาวุฒิกูล สอบได้ที่ 4 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการทางก้าวหน้า ครั้งที่ 26 ของชมรมพุทธศาสตร์สากล

ปี พ.ศ. 2550 เด็กชายณัฐพล ดาวแสง ได้รับรางวัลเด็กดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2550 เด็กหญิงนัทธมน แดงแท้ ได้รับรางวัลเด็กดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2551 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2550 เด็กชายปวริศร์ เฉลิมเกียรตินุกูล ได้รับรางวัลเด็กไทยมีคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2550 เด็กชายปวริศร์ เฉลิมเกียรตินุกูล ได้รับรางวัลชนะเลิศการเล่านิทานประกอบ ภาคภาษาอังกฤษ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบางสะพาน

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลชาย 9 ปี จากการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แชร์บอลหญิง อายุ 9 ปี จากการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองชาย จากการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน

อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่งผลัด 8 X 50 เมตร ป.1-2 ชาย จากการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่งผลัด 5 X 80 เมตร ป.3-4 ชาย จากการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่งผลัด 5 X 80 เมตร ป.3-4 ชาย จากการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 8 X 50 เมตร ป.3-4 ชาย จากการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ.2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ป.5-6 ชาย จากการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ป.5 - 6 หญิงจากการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 วิ่ง 400 เมตร ป.5-6 ชายจากการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 80 เมตร ป.1 - 2 ชายจากการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 400 เมตร ป.5-6 หญิงจากการแข่งขัน

กีฬา-กรีฑานักเรียน อำเภอบางสะพานน้อย

ปี พ.ศ. 2550 นางกมลพร โกพา ได้รับการคัดเลือกแผนการสอนที่พัฒนาการคิดของผู้เรียนเป็นตัวแทนของ สพท.ปข.เขต 1 ในการนำเสนอ สพฐ.

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนภาษาไทย ได้ลำดับที่ 10 จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 ของ สพท.ปข.เขต 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ลำดับที่ 10 จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2550 ของ สพท.เขต 1

โรงเรียนได้ลำดับที่ 15 จากจำนวนโรงเรียน 131 โรงเรียนในการประเมิน O-net

ปีการศึกษา 2550 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่าย คนสอนคิด ของ

สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสรรการก่อสร้างหอประชุมจากการสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,800,000 บาท

ปี พ.ศ. 2551โรงเรียนได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

ปี พ.ศ.2551 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ลำดับที่ 15 จากจำนวนโรงเรียน 131 โรงเรียน ในการประเมิน O-net

ปีการศึกษา 2550 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับการรับรองส้วมสะอาดได้มาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประเภทส้วมสาธารณะ

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับชนะเลิศแชมป์เปียนลีกประถมบางสะพานน้อย ปี 2551

- ด.ช. พงษ์ศักดิ์ พุ่มศรี ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

- ด.ช. ภานุพงษ์ เพชรสุวรรณ ได้รับรางวัลดาวซัลโว

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการประกวดเต้นแอโรบิกงานแสดงศักยภาพผู้เรียน สพท.ปข.เขต 1 ปีการศึกษา 2551

ปี พ.ศ. 2551 ด.ช.ปวริศร์ เฉลิมเกียรตินุกูลและ ด.ญ. นิษฐิดา ตลับเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรม หัวข้อ ข้าวแต่เมล็ดได้มาซึ่งเงินตราของพ่อแม่ ของ สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.ศ. 2551 ด.ช.ปวริศร์ เฉลิมเกียรตินุกูลและ ด.ญ. นิษฐิดา ตลับเพชร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการเล่านิทานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์งานแสดงศักยภาพผู้เรียน สพท.ปข.เขต 1 ปีการศึกษา 2551

ปี พ.ศ. 2551 ด.ช.จตุรงค์ ทรายแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานแสดงศักยภาพผู้เรียน สพท.ปข.เขต 1 ปีการศึกษา 2551

ปี พ.ศ. 2551 ด.ญ. ระวินทร์วรางค์ เทนคำเนาว์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานแสดงศักยภาพผู้เรียน สพท.ปข.เขต 1 ปีการศึกษา 2551

ปี พ.ศ. 2551 ด.ญ. ภัทรากร ศรีจันทร์ และ ด.ญ. ณริสสา ค้ำชู ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

การประกวดอัจฉริยะสร้างได้ งานแสดงศักยภาพผู้เรียน สพท.ปข.เขต 1 ปีการศึกษา 2551

ปี พ.ศ. 2551 ด.ช. สมัชฌา จับใจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการประกวดสะกดคำ

ช่วงชั้นที่ 1 จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ปี 2551

ปี พ.ศ. 2551 ด.ช. พิทักษ์ สมคะเณย์ และด.ญ. วารุณี คำมาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การวาดภาพประกอบนิทาน ช่วงชั้นที่ 2 จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ปี 2551

ปี พ.ศ. 2551 ด.ญ.กรกนก บัวช่วง และ ด.ญ.พนิดา ระวีรัตยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การวาดภาพโปสเตอร์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ช่วงชั้นที่ 2 จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ปี 2551

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหากฎหมายในชีวิตประจำวัน

ของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านปากคลอง

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อม

แดนเซอร์ ประเพณีลอยกระทง ณ วัดห้วยสัก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับลำดับที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-net) ชั้น ป.6

ปีการศึกษา 2551 สพท.ปข.1

ปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลอนุบาล 7 คน บางสะพานน้อยเกมส์ ครั้งที่ 9

ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมนิยมไทย สพท.ปข.1

ปี 2554 โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด โดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

ปี พ.ศ. 2552 นางสุปัญญา เกิดพร้อม ได้รับรางวัลครูผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีของ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน สพฐ.(จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ระดับประถมศึกษา หุ่นยนต์วิ่งเร็วและหุ่นยนต์ชักคะเย่อ ประจำปีการศึกษา 2552

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแสดงละครพระคุณแม่ ช่วงชั้นที่ 1-2 งานมหกรรม

รักการอ่าน ปี 2552 สพท.ปข. เขต 1

ปี พ.ศ. 2552 ด.ช.อภิวัฒน์ แสงศิลาวุฒิกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด

คำขวัญต่อต้านบุหรี่เหล้าและยาเสพติดของศูนย์สุขภาพชุมชนอนามัยดอนจวง

ปี พ.ศ. 2552 ด.ญ.รพีพร นิลประภา ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานโดยไม่ใช้สื่อ

ช่วงชั้นที่ 1 งานมหกรรมรักการอ่าน ปี 2554 สพท.ปข. เขต 1

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแสดงละครพระคุณแม่ ช่วงชั้นที่ 1- 2 งานมหกรรม

รักการอ่าน ปี 2552 สพท.ปข.เขต 1

ปี พ.ศ. 2552 ด.ญ. มลัยวรรณ อยู่บน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 60 เมตร หญิง อายุ 10 ปีการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2552 ด.ช.นราชัย แซ่เต้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่ง 80 เมตร ชายอายุ 10 ปี

การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย อายุ 10 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง อายุ 10 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 ประเภทหุ่นยนต์ชักคะเย่อ ระดับประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2552 ด.ช.จตุรงค์ ทรายแก้ว ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานสืบสานตำนานเกษตรหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากร 3-6 กันยายน 2552

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับชนะเลิศฟุตบอล 7 คน ลีกประถมบางสะพานน้อย ปีการศึกษา 2552

ปี พ.ศ. 2552 ได้รับแชมป์เปียนลีก ฟุตบอล 7 คน ลีกประถมบางสะพานน้อยการศึกษา 2552