ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุปัญญา เกิดพร้อม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจรินทรา จันทอุดมสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชรี เนตรน้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพัชรี แสนสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก