ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทรัตน์ มีล้วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปรียานุช ศิริวรางกูร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ ไหมเกตุ
ครูผู้ช่วย