ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนันทรัตน์ มีล้วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประทีป พัฒน์ทอง
ครู คศ.3