ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจตุรานน เกิดพร้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจีรภา คณารัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุญญารัสมิ์ ธนาภัทรวัชร์
ครูผู้ช่วย