ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจตุรานน เกิดพร้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจีรภา คณารัตน์
ครู คศ.1

นางสาวปุญญารัสมิ์ ธนาภัทรวัชร์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวิณี สยุมพร
ครู คศ.1