ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ อินหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฉันทนา ครุฑธา
พนักงานราชการ(ครู)