ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ อินหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฉันทนา ครุฑธา
พนักงานราชการ(ครู)