ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุปัญญา เกิดพร้อม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธชาโชติ โกฏเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา ไพพิเชษฐ์
ครูอัตราจ้าง