ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวธนาภรณ์ เจริญผล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุปัญญา เกิดพร้อม
ครู คศ.3

นายธชาโชติ โกฏเพชร
ครู คศ.1