ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมคิด จันทะเวช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ บูโกก
ครูผู้ช่วย